Chào mừng đến với trang web này. Việc bạn truy cập và sử dụng Trang web phải tuân theo các điều khoản và điều kiện sau đây và tất cả các luật hiện hành. Bằng cách truy cập và duyệt Trang web, bạn chấp nhận, không giới hạn hoặc đủ điều kiện, các Điều khoản và Điều kiện này và thừa nhận rằng bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa bạn và chúng tôi đều được thay thế và không có hiệu lực.

Chúng tôi cấp cho bạn một giấy phép giới hạn để tải xuống tài liệu được hiển thị trên Trang web cho mục đích phi thương mại, chỉ sử dụng cá nhân với điều kiện bạn cũng giữ lại tất cả bản quyền và các thông báo độc quyền khác có trên tài liệu. Tuy nhiên, bạn không được phân phối, sửa đổi, truyền tải, tái sử dụng, đăng lại hoặc sử dụng nội dung của Trang web cho các mục đích công khai hoặc thương mại, bao gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh và video mà không có sự cho phép bằng văn bản của Chạm Decor hoặc như được cho phép trong văn bản trên Trang web .

Nếu bạn quan tâm đến việc sử dụng bất kỳ tài liệu nào được hiển thị trên Trang web cho mục đích công cộng hoặc thương mại, vui lòng liên hệ với Bộ phận Tiếp thị của Chạm Decor để thảo luận về việc sử dụng đó.

Bản quyền

Trừ khi có lưu ý khác, mọi thứ bạn thấy hoặc đọc trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở hình ảnh kỹ thuật số, thiết kế, việc tổng hợp tất cả nội dung và tất cả phần mềm được sử dụng, là tài sản của Chạm Decor hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó và được bảo vệ. Chúng tôi không bảo đảm hay tuyên bố rằng việc bạn sử dụng các tài liệu được hiển thị trên Trang web sẽ không vi phạm quyền của các bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc liên kết với Chạm Decor

Nhãn hiệu

Các nhãn hiệu, biểu trưng và nhãn hiệu dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở Chạm Decor (gọi chung là “Nhãn hiệu”), hiển thị trên Trang web là Nhãn hiệu đã đăng ký và chưa đăng ký của Chạm Decor và những người khác. Không có nội dung nào trên Trang web nên được hiểu là cấp, theo ngụ ý, dừng lại hoặc nói cách khác, bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ Nhãn hiệu nào được hiển thị trên Trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản của Chạm Decor.

Việc bạn sử dụng các Nhãn hiệu được hiển thị trên Trang web, hoặc bất kỳ nội dung nào khác trên Trang web, ngoại trừ được cung cấp trong các Điều khoản và Điều kiện này, đều bị nghiêm cấm. Bạn cũng được thông báo rằng Chạm Decor sẽ tích cực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của mình trong phạm vi tối đa của pháp luật.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm & Giới hạn trách nhiệm

Chạm Decor có quyền vô hiệu hóa tất cả các giao dịch bị ảnh hưởng bởi lỗi kỹ thuật hoặc định giá ngoài ý muốn do trang web bị lỗi và cấu hình sai. Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng và duyệt trên Trang web.

Chúng tôi, bất kỳ đại lý nào của nó hay bất kỳ bên nào khác liên quan đến việc tạo, sản xuất hoặc phân phối Trang web đều không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, ngẫu nhiên, trừng phạt, đặc biệt, gián tiếp hoặc do hậu quả nào hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác do bất kỳ nguyên nhân nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mất quyền sử dụng, mất lợi nhuận hoặc mất dữ liệu, cho dù là trong một hành động theo lý thuyết hợp đồng, sơ suất hoặc trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hoặc cách khác, phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc sử dụng hoặc thực hiện thông tin trên hoặc được truy cập thông qua Trang web.